ERAF

Ieguldījums Tavā Nākotnē

30.04.2019.

SIA “Pavasars Wood Constructions” uzsāk īstenot pētniecības projektu “Koka apšuvuma materiālu aizsargājoši dekoratīvā termomehāniskā apstrāde”. SIA “Pavasars Wood Constructions” ir sadarbības partneris SIA “Meža nozares kompetences centrs” projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 “Meža nozares kompetences centrs” īstenošanā saskaņā ar 17.04.2019. līgumu Nr. 1.2.1.1/18/A/004. SIA “Pavasars Wood Constructions” pētījuma mērķi ir izstrādāt tehnoloģiju, kurā termiskā apstrāde ir kombinēta ar mehānisko, iegūstot principiāli atšķirīgu koksnes struktūru, kā arī izpētīt iegūto virsmu noturību dažādos izmantošanas apstākļos.

30.06.2019.

Pirmajā projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 īstenošanas ceturksnī ir veikta situācijas izpēte, uzdevumu sagatavošana pētniecībai, kā arī materiālu un pakalpojumu iegāde, kas nepieciešama projekta uzsākšanai.

30.09.2019.

Otrajā projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 īstenošanas ceturksnī ir turpinājusies situācijas izpēte, uzdevumu sagatavošana pētniecībai – pirms tiek piesaistīts zinātniskais personāls, uzņēmuma iekšienē ir veikta priekšizpēte (t.sk. koksnes sugas izpēte, termomehāniskās  aizsardzības izpēte, kā tehnoloģiju padarīt industriāli ieviešamu), lai pētniecības uzdevums un iepirkuma specifikācija ir iespējami precīzāka. Tāpat ir turpinājusies arī materiālu un pakalpojumu iegāde, kas nepieciešama gan priekšizpētei, gan pētniecībai.

31.12.2019.

Trešajā projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 īstenošanas ceturksnī ir veikta publiska iepirkuma procedūra par koksnes virsmas termomehāniskās aizsardzības īpašību izpēti un tehnoloģisko risinājumu izstrādi.
Ir turpinājusies arī materiālu un pakalpojumu iegāde, kas nepieciešama pētniecībai.

31.03.2020.

Ceturtajā projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 īstenošanas ceturksnī ir noslēgts līgums par koksnes virsmas termomehāniskās aizsardzības īpašību izpēti un tehnoloģisko risinājumu izstrādi ar SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, kura ietvaros ir veikti apdedzinātas koksnes tehnoloģiju pētījumi, kā arī ir uzsākta koksnes virsmas termomehāniskās apstrādes tehnoloģijas prototipa izstrāde.

30.06.2020.

Piektajā projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 īstenošanas ceturksnī sadarbībā ar SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” turpinājās līgumpētījuma “Koksnes virsmas termomehāniskās aizsardzības īpašību izpēte un tehnoloģisko risinājumu izstrāde” veikšana.

30.09.2020.

Sestajā projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 īstenošanas ceturksnī sadarbībā ar SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” turpinājās līgumpētījuma “Koksnes virsmas termomehāniskās aizsardzības īpašību izpēte un tehnoloģisko risinājumu izstrāde” veikšana. Ir pabeigti vairāk kā 90% ārpakalpojuma ietvaros veicamo aktivitāšu.

31.12.2020.

Septītajā projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 īstenošanas ceturksnī sadarbībā ar SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” turpinājās līgumpētījuma “Koksnes virsmas termomehāniskās aizsardzības īpašību izpēte un tehnoloģisko risinājumu izstrāde” veikšana. Pārskata periodā veikti apdedzinātu koka elementu paraugu ugunsreakcijas testi produktu kvalitātes un veiktspējas rādītāju noteikšanai. Veikti koksnes virsmas modificēšanās procesa pārogļošanās rezultātā pētījumi. Tālākā pētījuma gaitā tiks apkopoti eksperimentu rezultāti un iegūti produktu kvalitātes un veiktspējas rādītāji, kas būs par pamatu to kvalitātes apliecināšanai. Ievākti eksperimentālie dati publikāciju sagatavošanai.

15.02.2021.

SIA “Pavasars Windows” uzsāk īstenot pētniecības projektu Nr. P28 “Pavasars Windows jaunā tipa koka logu prototipu izpēte un eksperimentālā izstrāde”. SIA “Pavasars Windows” ir sadarbības partneris SIA “Meža nozares kompetences centrs” projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 “Meža nozares kompetences centrs” īstenošanā saskaņā ar
17.04.2019. līgumu Nr. 1.2.1.1/18/A/004. SIA “Pavasars Windows” projektu īstenos kopā ar SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”. Pētniecības projekta mērķis ir radīt konkurētspējīgu logu risinājumu, kas atbilst izvirzītajām būtiskajām pamatprasībām būvēm.

15.02.2021.

SIA “Pavasars Housing Construction” uzsāk īstenot pētniecības projektu Nr. P29 “Rūpnieciski
izgatavotu specializētu koka celtniecības moduļu prototipu izstrāde”. SIA “Pavasars Housing Construction” ir sadarbības partneris SIA “Meža nozares kompetences centrs” projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 “Meža nozares kompetences centrs” īstenošanā saskaņā ar 17.04.2019. līgumu Nr. 1.2.1.1/18/A/004. SIA “Pavasars Housing Construction” projektu īstenos kopā ar SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”. Pētniecības projekta mērķis ir identificēt izejmateriālus, ražošanas paņēmienus un radīt ražošanas procesa un tā kontroles instrukcijas specializētajiem koka karkasa moduļiem.

31.03.2021.

Astotajā SIA “PAVASARS” pētniecības projekta Nr. P12 (projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004) īstenošanas ceturksnī tika pabeigta līgumpētījuma “Koksnes virsmas termomehāniskās aizsardzības īpašību izpēte un tehnoloģisko risinājumu izstrāde” veikšana sadarbībā ar SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”. Ir apkopoti eksperimentu rezultāti un iegūti produktu kvalitātes un veiktspējas rādītāji, kas ir par pamatu to kvalitātes apliecināšanai. Ir ievākti eksperimentālie dati publikāciju sagatavošanai, notiek publikāciju sagatavošana.

 

12.04.2021.

Pirmajā SIA “Pavasars Windows” pētniecības projekta Nr. P28 “Pavasars Windows jaunā tipa
koka logu prototipu izpēte un eksperimentālā izstrāde” (līgums Nr. 1.2.1.1/18/A/004)
īstenošanas ceturksnī ir sagatavots produkta principiāls apraksts, kā arī sagatavoti testa
plāni.

12.04.2021.

Pirmajā SIA “Pavasars Housing Construction” pētniecības projekta Nr. P29 “Rūpnieciski
izgatavotu specializētu koka celtniecības moduļu prototipu izstrāde” (līgums
Nr. 1.2.1.1/18/A/004) īstenošanas ceturksnī ir sagatavots produkta principiāls apraksts, kā
arī sagatavoti testa plāni.

30.06.2021.

Otrajā SIA “Pavasars Windows” pētniecības projekta Nr. P28 “Pavasars Windows jaunā tipa koka logu prototipu izpēte un eksperimentālā izstrāde” (līgums Nr. 1.2.1.1/18/A/004) īstenošanas ceturksnī ir veikti šādi darbi:

  • Paraugu specifisko prasību detalizācija laboratoriskajiem izmeklējumiem;
  • Gatavošanās gaisa caurlaidības, mitrumcaurlaidības, siltumcaurlaidības un akustikas rūpnieciskā pētījuma izmeklējumiem;
  • Apsekoti ražošanas tehnoloģijas galvenie elementi;
  • Noskaidrotas rūpnieciskā pētījuma sadaļā pētāmo paraugu siltumcaurlaidības aprēķina vērtības;
  • Iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ ir jāmaina vietām eksperimentālās izstrādes posmi ar rūpnieciskā pētījuma posmiem, tādēļ tiek gatavots projekta izmaiņu projekts un pamatojumi.30.06.2021.

Otrajā SIA “Pavasars Housing Construction” pētniecības projekta Nr. P29 “Rūpnieciski izgatavotu specializētu koka celtniecības moduļu prototipu izstrāde” (līgums Nr. 1.2.1.1/18/A/004) īstenošanas ceturksnī ir veikti šādi darbi:

 

  • Precizēts un fiksēts prototipa vizuālais un tehniskais izpildījums;  • Izstrādāts un konstanti tiek pilnveidots prototipa sastāvdaļu un tehnisko risinājumu katalogs;

  • Veikti indikatīvie novērtējumi konstrukciju tvaika un siltumcaurlaidībai ar mērķi noskaidrot kondensācijas risku;

  • Veikti indikatīvie novērtējumi konstrukciju mehāniskās nestspējai;
  • Apsekoti ražošanas tehnoloģijas galvenie procesi.