ERAF

Ieguldījums Tavā Nākotnē

30.04.2019.

SIA “Pavasars Wood Constructions” uzsāk īstenot pētniecības projektu “Koka apšuvuma materiālu aizsargājoši dekoratīvā termomehāniskā apstrāde”. SIA “Pavasars Wood Constructions” ir sadarbības partneris SIA “Meža nozares kompetences centrs” projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 “Meža nozares kompetences centrs” īstenošanā saskaņā ar 17.04.2019. līgumu Nr. 1.2.1.1/18/A/004. SIA “Pavasars Wood Constructions” pētījuma mērķi ir izstrādāt tehnoloģiju, kurā termiskā apstrāde ir kombinēta ar mehānisko, iegūstot principiāli atšķirīgu koksnes struktūru, kā arī izpētīt iegūto virsmu noturību dažādos izmantošanas apstākļos.

30.06.2019.

Pirmajā projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 īstenošanas ceturksnī ir veikta situācijas izpēte, uzdevumu sagatavošana pētniecībai, kā arī materiālu un pakalpojumu iegāde, kas nepieciešama projekta uzsākšanai.

30.09.2019.

Otrajā projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 īstenošanas ceturksnī ir turpinājusies situācijas izpēte, uzdevumu sagatavošana pētniecībai – pirms tiek piesaistīts zinātniskais personāls, uzņēmuma iekšienē ir veikta priekšizpēte (t.sk. koksnes sugas izpēte, termomehāniskās  aizsardzības izpēte, kā tehnoloģiju padarīt industriāli ieviešamu), lai pētniecības uzdevums un iepirkuma specifikācija ir iespējami precīzāka. Tāpat ir turpinājusies arī materiālu un pakalpojumu iegāde, kas nepieciešama gan priekšizpētei, gan pētniecībai.

31.12.2019.

Trešajā projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 īstenošanas ceturksnī ir veikta publiska iepirkuma procedūra par koksnes virsmas termomehāniskās aizsardzības īpašību izpēti un tehnoloģisko risinājumu izstrādi.
Ir turpinājusies arī materiālu un pakalpojumu iegāde, kas nepieciešama pētniecībai.

31.03.2020.

Ceturtajā projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 īstenošanas ceturksnī ir noslēgts līgums par koksnes virsmas termomehāniskās aizsardzības īpašību izpēti un tehnoloģisko risinājumu izstrādi ar SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, kura ietvaros ir veikti apdedzinātas koksnes tehnoloģiju pētījumi, kā arī ir uzsākta koksnes virsmas termomehāniskās apstrādes tehnoloģijas prototipa izstrāde.

30.06.2020.

Piektajā projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 īstenošanas ceturksnī sadarbībā ar SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” turpinājās līgumpētījuma “Koksnes virsmas termomehāniskās aizsardzības īpašību izpēte un tehnoloģisko risinājumu izstrāde” veikšana.

30.09.2020.

Sestajā projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 īstenošanas ceturksnī sadarbībā ar SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” turpinājās līgumpētījuma “Koksnes virsmas termomehāniskās aizsardzības īpašību izpēte un tehnoloģisko risinājumu izstrāde” veikšana. Ir pabeigti vairāk kā 90% ārpakalpojuma ietvaros veicamo aktivitāšu.

31.12.2020.

Septītajā projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 īstenošanas ceturksnī sadarbībā ar SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” turpinājās līgumpētījuma “Koksnes virsmas termomehāniskās aizsardzības īpašību izpēte un tehnoloģisko risinājumu izstrāde” veikšana. Pārskata periodā veikti apdedzinātu koka elementu paraugu ugunsreakcijas testi produktu kvalitātes un veiktspējas rādītāju noteikšanai. Veikti koksnes virsmas modificēšanās procesa pārogļošanās rezultātā pētījumi. Tālākā pētījuma gaitā tiks apkopoti eksperimentu rezultāti un iegūti produktu kvalitātes un veiktspējas rādītāji, kas būs par pamatu to kvalitātes apliecināšanai. Ievākti eksperimentālie dati publikāciju sagatavošanai.

15.02.2021.

SIA “Pavasars Windows” uzsāk īstenot pētniecības projektu Nr. P28 “Pavasars Windows jaunā tipa koka logu prototipu izpēte un eksperimentālā izstrāde”. SIA “Pavasars Windows” ir sadarbības partneris SIA “Meža nozares kompetences centrs” projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 “Meža nozares kompetences centrs” īstenošanā saskaņā ar
17.04.2019. līgumu Nr. 1.2.1.1/18/A/004. SIA “Pavasars Windows” projektu īstenos kopā ar SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”. Pētniecības projekta mērķis ir radīt konkurētspējīgu logu risinājumu, kas atbilst izvirzītajām būtiskajām pamatprasībām būvēm.

15.02.2021.

SIA “Pavasars Housing Construction” uzsāk īstenot pētniecības projektu Nr. P29 “Rūpnieciski
izgatavotu specializētu koka celtniecības moduļu prototipu izstrāde”. SIA “Pavasars Housing Construction” ir sadarbības partneris SIA “Meža nozares kompetences centrs” projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 “Meža nozares kompetences centrs” īstenošanā saskaņā ar 17.04.2019. līgumu Nr. 1.2.1.1/18/A/004. SIA “Pavasars Housing Construction” projektu īstenos kopā ar SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”. Pētniecības projekta mērķis ir identificēt izejmateriālus, ražošanas paņēmienus un radīt ražošanas procesa un tā kontroles instrukcijas specializētajiem koka karkasa moduļiem.

31.03.2021.

Astotajā SIA “PAVASARS” pētniecības projekta Nr. P12 (projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004) īstenošanas ceturksnī tika pabeigta līgumpētījuma “Koksnes virsmas termomehāniskās aizsardzības īpašību izpēte un tehnoloģisko risinājumu izstrāde” veikšana sadarbībā ar SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”. Ir apkopoti eksperimentu rezultāti un iegūti produktu kvalitātes un veiktspējas rādītāji, kas ir par pamatu to kvalitātes apliecināšanai. Ir ievākti eksperimentālie dati publikāciju sagatavošanai, notiek publikāciju sagatavošana.

 

12.04.2021.

Pirmajā SIA “Pavasars Windows” pētniecības projekta Nr. P28 “Pavasars Windows jaunā tipa
koka logu prototipu izpēte un eksperimentālā izstrāde” (līgums Nr. 1.2.1.1/18/A/004)
īstenošanas ceturksnī ir sagatavots produkta principiāls apraksts, kā arī sagatavoti testa
plāni.

12.04.2021.

Pirmajā SIA “Pavasars Housing Construction” pētniecības projekta Nr. P29 “Rūpnieciski
izgatavotu specializētu koka celtniecības moduļu prototipu izstrāde” (līgums
Nr. 1.2.1.1/18/A/004) īstenošanas ceturksnī ir sagatavots produkta principiāls apraksts, kā
arī sagatavoti testa plāni.

30.06.2021.

Otrajā SIA “Pavasars Windows” pētniecības projekta Nr. P28 “Pavasars Windows jaunā tipa koka logu prototipu izpēte un eksperimentālā izstrāde” (līgums Nr. 1.2.1.1/18/A/004) īstenošanas ceturksnī ir veikti šādi darbi:

 • Paraugu specifisko prasību detalizācija laboratoriskajiem izmeklējumiem;
 • Gatavošanās gaisa caurlaidības, mitrumcaurlaidības, siltumcaurlaidības un akustikas rūpnieciskā pētījuma izmeklējumiem;
 • Apsekoti ražošanas tehnoloģijas galvenie elementi;
 • Noskaidrotas rūpnieciskā pētījuma sadaļā pētāmo paraugu siltumcaurlaidības aprēķina vērtības;
 • Iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ ir jāmaina vietām eksperimentālās izstrādes posmi ar rūpnieciskā pētījuma posmiem, tādēļ tiek gatavots projekta izmaiņu projekts un pamatojumi.30.06.2021.

Otrajā SIA “Pavasars Housing Construction” pētniecības projekta Nr. P29 “Rūpnieciski izgatavotu specializētu koka celtniecības moduļu prototipu izstrāde” (līgums Nr. 1.2.1.1/18/A/004) īstenošanas ceturksnī ir veikti šādi darbi:

 

 • Precizēts un fiksēts prototipa vizuālais un tehniskais izpildījums; • Izstrādāts un konstanti tiek pilnveidots prototipa sastāvdaļu un tehnisko risinājumu katalogs;

 • Veikti indikatīvie novērtējumi konstrukciju tvaika un siltumcaurlaidībai ar mērķi noskaidrot kondensācijas risku;

 • Veikti indikatīvie novērtējumi konstrukciju mehāniskās nestspējai;
 • Apsekoti ražošanas tehnoloģijas galvenie procesi.

30.09.2021.

SIA “Pavasars Windows” pētniecības projektā Nr. P28 “Pavasars Windows jaunā tipa koka
logu prototipu izpēte un eksperimentālā izstrāde” (līgums Nr. 1.2.1.1/18/A/004) līdz
30.09.2021. ir veikti šādi darbi:
1. Veikta cenu aptauja par testēšanas laboratoriju un sadarbībai izvēlēta KTU
laboratorija;
2. Izstrādāts koriģēts produkta apraksts eksperimentiem;
3. Veikti precizējoši siltumcaurlaidības aprēķini un saņemti komentāri no KTU par
konkrētās konstrukcijas testēšanu, un izrunātas komentētās detaļas starp projekta
partneriem.

30.09.2021.

SIA “Pavasars Housing Construction” pētniecības projektā Nr. P29 “Rūpnieciski izgatavotu
specializētu koka celtniecības moduļu prototipu izstrāde” (līgums Nr. 1.2.1.1/18/A/004) līdz
30.09.2021. ir veikti šādi darbi:
1. Izstrādāti detalizētāki produktu aprakstošie arhitektūras rasējumi eksperimentālajam
modulim “LUĪZE”;
2. Veikts ugunsizturības aprēķins atsevišķiem konstrukciju risinājumiem (tiek
papildināts);
3. Energoefektivitātes aprēķini atsevišķiem konstrukciju risinājumiem (tiek papildināts);
4. Turpināts darbs ar materiālu specifikāciju tabulām;
5. Izveidotas konstrukciju apraksta kartītes par materiāliem, stiprinājumiem,
ugunsizturību un energoefektivitāti (tiek papildināts);
6. Uzsākta cenu aptauja par moduļa nesošo konstrukciju nestspējas noteikšanu.

31.12.2021.

SIA “Pavasars Housing Construction” pētniecības projektā Nr. P29 “Rūpnieciski izgatavotu
specializētu koka celtniecības moduļu prototipu izstrāde” (līgums Nr. 1.2.1.1/18/A/004) līdz
31.12.2021. ir veikti šādi darbi:
1. Veikta koka moduļa mehāniskās stiprības un stabilitātes noteikšana;
2. Veikta trokšņu izolācijas gaisā noteikšana brīvi stāvošam koka modulim;
3. Pabeigts tvaika caurlaidības un mitrumnecaurlaidības novērtējums;
4. Pabeigts konstrukciju siltumcaurlaidības novērtējums.

31.12.2021.

SIA “Pavasars Windows” pētniecības projektā Nr. P28 “Pavasars Windows jaunā tipa koka logu prototipu izpēte un eksperimentālā izstrāde” (līgums Nr. 1.2.1.1/18/A/004) līdz 31.12.2021. ir veikti šādi darbi:

 1. Veikti izstrādājuma konstruktīvi uzlabojumi;
 2. Sagatavota tehniskā dokumentācija paraugu izpētei, lai noteiktu:
 • Vēja slodzes izturību;
 • Ūdens necaurlaidību;
 • Gaisa caurlaidību;
 • Siltumcaurlaidību;
 • Akustiskās īpašības;
 1. Uzsākta paraugu ražošana.

 

31.03.2022.

SIA “Pavasars Housing Construction” pētniecības projektā Nr. P29 “Rūpnieciski izgatavotu
specializētu koka celtniecības moduļu prototipu izstrāde” (līgums Nr. 1.2.1.1/18/A/004) līdz
31.03.2022. ir veikti šādi darbi:

 • Projekta darba rezultātu atskaite par 2. starpposmu;
 • Eksperimentālā moduļa sagatavošana eksperimentālās izstrādes mērījumiem dabā;
 • Izstrādājuma tehnisko parametru apraksta noformēšana;
 • Izstrādājuma ražošanas tehnoloģijas apraksta noformēšana.

 

31.03.2022.

SIA “Pavasars Housing Construction” pētniecības projektā Nr. P29 “Rūpnieciski izgatavotu
specializētu koka celtniecības moduļu prototipu izstrāde” (līgums Nr. 1.2.1.1/18/A/004) līdz
31.03.2022. ir veikti šādi darbi:

 • Projekta darba rezultātu atskaite par 2. starpposmu;
 • Eksperimentālā moduļa sagatavošana eksperimentālās izstrādes mērījumiem dabā;
 • Izstrādājuma tehnisko parametru apraksta noformēšana;
 • Izstrādājuma ražošanas tehnoloģijas apraksta noformēšana.

 

30.06.2022.

Ir noslēdzies pētniecības projekts P29 “Rūpnieciski izgatavotu specializētu koka celtniecības moduļu prototipu izstrāde” (līgums Nr. 1.2.1.1/18/A/004), kuru realizēja uzņēmums SIA “Pavasars Housing Construction” un SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” sadarbībā ar Meža nozares kompetences centru. Projekts realizēts laika posmā no 2021. gada janvāra līdz 2022. gada jūnijam.
Projekta rezultāti:
– Projekta ietvaros ir izgatavots un izpētīts eksperimentāls būvniecības modulis, kurš paredzēts novietošanai āra ekspluatācijas apstākļos. Projektā tika novērtētā tehnoloģijas ietekme uz izstrādājuma prototipu, novērtējot prototipu pirms un pēc tā ekspluatācijas;
– Pētījumā noskaidrots, ka eksperimentālā izstrādājuma mehāniskā noturība un stiprība būtu pietiekama, lai to varētu ekspluatēt Zviedrijas klimatiskajos apstākļos;
– Celtniecības moduļa ugunsizturības īpašības ir zemas, tomēr tām nav jābūt augstām, jo paredzētais pielietojums to neprasa;
– Normālos ekspluatācijas apstākļos nav sagaidāma kondensāta rašanās moduļa norobežojošajās konstrukcijās, aplūkoto Zviedrijas reģionu klimatiskajos apstākļos;
– Skaņas gaisā izolācija R’w (C; Ctr) 36 (-1; -4) dB, kas nav augsts rādītājs, tomēr konkrētā pielietojuma moduļiem netiek izvirzītas speciālas prasības, tādēļ var uzskatīt, ka aizsardzības līmenis ir pietiekams. Papildu trokšņa izolācijas rādītāji nemainījās arī pēc moduļa uzstādīšanas reālos ekspluatācijas apstākļos;
– Gaisa caurlaidības un siltumpretestības rādītāji atbilst normatīvajām prasībām;
– Pētījuma rezultāti apkopoti pētījuma pārskatā.

 

30.06.2022.

Ir pabeigts SIA “Pavasars Windows” pētniecības projekts Nr. P28 “Pavasars Windows jaunā tipa koka logu prototipu izpēte un eksperimentālā izstrāde” (līgums Nr. 1.2.1.1/18/A/004). Projekta rezultāti:

 • Radīts viens inovatīvs produkts;
 • Radīta viena inovatīva ražošanas/apstrādes tehnoloģija;
 • Radīts konkurētspējīgs logu risinājums, kas atbilst izvirzītajām būtiskajām pamatprasībām būvēm;
 • Izpētīti loga prototipa veiktspējas rādītāji atbilstoši Eiropas tirgus prasībām;
 • Fiksēta ražošanas tehnoloģija, kas nodrošina būvizstrādājuma veiktspējas nemainību;
 • Salīdzināti pētījumā noteiktie veiktspējas rādītāji prototipam ar tirgos pieprasītajām vērtībām.